Zaznacz stronę

BIOPALIWA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

STUDIA PODYPLOMOWE
KONTAKT

STUDIA PODYPOMOMOWE

Skierowane są do osób z terenu województwa zachodniopomorskiego pragnących doskonalić swoje kwalifikacje z zakresu znajomości energetyki odnawialnej, np. pracowników urzędów jednostek samorządów terytorialnych (gmin, powiatów, województwa), administracji publicznej, instytucji państwowych i samorządowych związanych z ochroną środowiska, którzy ukończyli studia wyższe przynajmniej pierwszego stopnia.

CEL
Słuchacze zostaną zapoznani z innowacyjnym pozyskiwaniem wysokoenergetycznego biopaliwa z mikroorganizmów samożywnych. Zostanie im zaprezentowany również odnawialny potencjał energetyczny województwa zachodniopomorskiego umożliwiający zwiększenie niezależności energetycznej województwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekt przestrzenny, a także ekonomiczny i prawny

CZAS TRWANIA
Studia trwają 2 semestry, podczas których zostaną zrealizowane zajęcia o łącznym wymiarze 240 godzin. Zajęcia wykładowe oraz terenowe prowadzone będą w grupie 22-osobowej, natomiast ćwiczeniowe i laboratoryjne w dwóch grupach po 11 osób.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Studia trwają 2 semestry podczas których zostaną zrealizowane zajęcia o łącznym wymiarze 240 godzin. Zajęcia wykładowe oraz terenowe prowadzone będą w grupie 22-osobowej., natomiast ćwiczeniowe i laboratoryjne w 2 grupach po 11 osób.

ZAJĘCIA TERENOWE
W ramach przedmiotu „Biopaliwa – wiadomości ogólne” Słuchacze m.in. zwiedzą biogazownię w oczyszczalni ścieków „Pomorzany” przetwarzającą zanieczyszczenia w formie osadów, gdzie zapoznają się z procesami produkcji biogazu. „Zajęcia studyjne w elektrowniach OZE” przewidują zwiedzanie elektrowni wodnych należących do spółki „ENEA Wytwarzanie” w Likowie, Płotach i Rejowicach oraz wizytę w Instytucie Fizyki Plazmy w Greifswaldzie wchodzącego w skład Instytutu Maxa Plancka, gdzie słuchacze zapoznają się z możliwością produkcji energii powstającej w wyniku fuzji termojądrowej. Będą uczestniczyć w prelekcji jednego z polskich fizyków zatrudnionych w Instytucie dotyczącej fuzji termojądrowej i metod pozyskiwania energii.

FORMA ZALICZENIA
Egzaminy oraz zaliczenia poszczególnych przedmiotów zostaną równomiernie rozłożone w ciągu semestru (przedmioty nie będą kończyły się na tym samym zjeździe). Terminy egzaminów zostaną wyznaczone i przekazane do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem danego semestru. Egzaminy nie będą wliczane w liczbę godzin dydaktycznych z danego przedmiotu, natomiast będą przeprowadzone na kolejnym zjeździe po ostatnim wykładzie z danego przedmiotu. Po zaliczeniu uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu z wykazem przedmiotów.

 

STUDIA DOFINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

 

Publikacja do pobrania:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

OPŁATA ZA STUDIA

ZE WZGLĘDU NA DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, CENA TO ZALEDWIE 970 ZŁ, Z MOŻLIWOŚCIĄ PŁATNOŚCI W JEDNEJ RACIE (ZA OBA SEMESTRY), W DWÓCH RATACH PO 485 ZŁ KAŻDA ALBO W CZTERECH RATACH PO 242,50 ZŁ. WYSTAWIAMY RÓWNIEŻ FAKTURY NA ZAKŁAD PRACY.
CENA OBEJMUJE 240 GODZIN ZAJĘĆ.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
10-21 IX 2018
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
ul. Mickiewicza 16, pok. 309
70-383 Szczecin

dr Małgorzata Świątek

tel. +48 91 444 25 26

mgr Magdalena Klimczak

tel. +48 91 444 25 25